List of Circle Programme Manager of Maharashtra

Sr. No.

Circle

Name of Officer

Name of Post

e-mail

Office Telephone

1

Akola

Mr. Pankaj Jagtap

CPM,Akola

cpmakola.nrhm@gmail.com

724-2420995/2420895/2436064

2

Aurangabad

Mr. Akrur A Solunke

CPM,Aurangabad

cpmabad@gmail.com

240-2345357

3

Kolhapur

CPM,Kolhapur

naikupasana@gmail.com

231-2659901/2667565

4

Latur

Mr. Jivraj Andhale

CPM,Latur

cpm_ddhslatur@yahoo.com,

2382-253600/253700

5

Nagpur

Mr. Manish Nandanwar

CPM,Nagpur

cpmnagpur@gmail.com

0712-2460066

6

Nashik

Mr. Pankaj Chavan

CPM,Nashik

cpmddnashik@gmail.com

253-2317956/2581472/2581471

7

Pune

Mr. Ganesh Jagtap

CPM,Pune

cpmnrhmpune11@gmail.com

20-26126870 /26139947

8

Thane

Mr. Neha abitkar

CPM,Thane

nrhmthanecircle@rediffmail.com

22-25822796/25823448